KONKURS ZA IZBOR UPRAVNIKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Na osnovu Čl. 23 Statuta Zadužbine Ive Andrića i
Odluke Upravnog odbora od 5. februara  2021. godine


ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA

              raspisuje konkurs za izbor upravnika na period od četiri godine

              USLOVI ZA IZBOR UPRAVNIKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

1.  Doktorat iz oblasti književnih nauka;
2.  Stručne i organizacione sposobnosti u ustanovama kulture;
3.  Najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi i poslovanju u oblasti autorskih prava;
4.  Znanje jednog svetskog jezika;
5.  Poznavanje rada na računaru;
6.  Državljanstvo Srbije i stalno boravište na teritoriji Republike Srbije;
7.  Opšta zdravstvena sposobnost.

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži:

1.    Predlog programa rada i razvoja Zadužbine za period od četiri godine;
2.    Radnu biografiju i bibliografiju;
3.    Overenu fotokopiju doktorske diplome;
4.    Dokaz/potvrdu o radnom iskustvu;
5.    Potvrdu da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak;
6.    Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
7.    Izvod iz matične knjige rođenih i fotokopija lične karte;
8.    Dokaz o znanju jednog svetskog jezika;
9.    Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za prijavljivanje je 30 dana, odnosno vreme trajanja konkursa je od 7. februara 2021. do 8. marta 2021. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova treba slati na adresu: Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se uzimati u obzir.