Autorska prava

Zadužbina Ive Andrića isključivi je nosilac autorskih prava za Andićeva dela i jedino ona može dati saglasnost za objavljivanje piščevih dela u našoj zemlji i u inostranstvu. Postupak oko odobravanja prava podrzumeva zvanično obraćanje Upravnom odboru Zadužbine u okviru kojeg potencijalni izdavači treba da predstave osnovne karakteristike izdanja – jezik ili pismo, tiraž, povez, cena, način isplate, rok izdavanja, rok prodaje. O svakom pojedinačnom zahtevu odlučuje Upravni odbor.

Svi poslovi autorsko-pravne zaštite obavljaju se u samoj Zadužbini, tako da se ceo postupak – od razmatranja zahteva izdavača, preko odobravanja prava, potpisivanja ugovora, isplate honorara, plasmana i praćenja prodaje preko redovnih izveštaja – realizuje u piščevoj zadužbini. To je posebno važno sa stanovišta prihoda, jer, kontrolišići ceo proces sama, Zadužbina s jedne strane ostvaruje celokupan prihod od izdanja, a sa druge, prati ritam prodaje, što ima značaja prilikom koncipiranja politike kuće. To je važno tim više što se Zadužbina finansira isključivo od sopstvene zarade po osnovi autorskih honorara, ne dobijajući nikavu pomoć od država.

Nastojeći da Andrićevo delo što više približi novoj, mlađoj čitalačkoj publici, Zadužbina poslednjih godina na poseban, tematski način priređuje Andrićevu pripovedačku prozu, esejističke i putopisne tekstove. Rast prodaje Andrićevih zbirki, tiraži koji se mere hiljadama primeraka, pokazuju, među ostalim, uspeh u nameri da se stigne i do novih čitalaca, sa novim čitalačkim potrebama i navikama. Nastojanja Zadužbine na plasmanu Andrićevih dela, česti kontakti sa izdavačima u zemlji i inostranstvu, doveli su do toga da se veliki broj izdanja pojavljuje svake godine, što Zadužbini obezbeđuje prihod iz kojeg može da finansira velike projekte iz domena književnosti i kulture.